RODO
 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWYM MISZEWIE

 

Anna Więcek

Tel. 24 260 60 17

e-mail: iod.zpomiszewo@op.pl


 


 

 

Nowe Miszewo, dn. 29.05.2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/Pani Danych jest:

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie, ul. Szkolna 2

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

ANNA WIĘCEK

iod.zpomiszewo@op.pl

24 2606017

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1.  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

2.  dane związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

3.  wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

4.  dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Bodzanów, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Librus sp. z o.o., al. Korfantego 193, 40-153 Katowice na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, GOPS.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.  przenoszenia danych,

5.  cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana dane jest wymogiem:

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.