UROCZYSTOŒCI SZKOLNE22 GRUDNIA -
SPOTKANIE WIGILIJNE
 

         Tradycyjnie w ostatni dzień przed przerw¹ œwi¹teczn¹ odby³y siź wigilijne spotkania w klasach.

       Œwiźta Boæego Narodzenia w tradycji polskiej to czas niezwyk³y i magiczny. Czas zadumy i refleksji w gronie najbliæszych osób,
         jedyny okres w roku, kiedy konflikty odchodz
¹ w zapomnienie, a wszyscy pragn¹ pomagaę innym.  Najbardziej wyj¹tkowym
        dniem jest oczywi
œcie Wigilia, która  kojarzy nam siź przede wszystkim z uroczyst¹ wieczerz¹ 24 grudnia, stanowi¹c¹ wstźp do
     
  œwi¹t Boæego Narodzenia. Poniewaæ szko³a  dla uczniów pe³ni rolź drugiego domu, tuæ przed Œwiźtami Boæego Narodzenia
         uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szko
³y organizuj¹ wigilie klasowe.

        W atmosferź œwi¹teczn¹ wprowadzi³o uczniów wspólne kolźdowanie i æyczenia sk³adane podczas ³amania siź op³atkiem. Dziźki
        uprzejmo
œci Rodziców nie zabrak³o równieæ poczźstunku na wigilijnym stole.

        Po spotkaniu wigilijnym wszyscy obejrzeliœmy Jase³ka.