KOŁA ZAINTERESOWAŃ


 

KOŁO POLONISTYCZNE 

  opiekun - Bogusława Paradowska

                                                                                          
 
                                         "Szukaj prawdy jasnego płomienia,
                                            Szukaj nowych nieodkrytych dróg:
                                            Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
                                            Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia".

     
Uczniowie na kole polonistycznym mają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań  czytelniczych, doskonalą umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i interpretacji utworu literackiego. Biorąc udział w inscenizacjach i konkursach recytatorskich na terenie gminy i powiatu, przełamują zahamowania, tremę, poznają własne i cudze odczucia i możliwości. Odkrywają prawdę i piękno otaczającej ich rzeczywistości.

 

KOŁO MATEMATYCZNE

    opiekun - Iwona Jóźwiak

        Zajęcia koła matematycznego prowadzone są dla uczniów klas szóstych. Obejmują jedną godzinę lekcyjną w tygodniu. Ich głównym celem jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji, do którego przystąpienie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Podczas zajęć rozwiązują liczne testy szóstoklasistów z lat ubiegłych. Uczą się przy tym umiejętnie organizować swój czas pracy i poprawnie zaznaczać odpowiedzi na specjalnych kartach odpowiedzi. Ponadto w celu sprawdzenia swoich umiejętności dzieci podejmują próbę samodzielnego rozwiązania sprawdzianu szóstoklasisty min. z Wydawnictwem Operon i Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.
        Podczas zajęć koła matematycznego uczniowie powtarzają i utrwalają zagadnienia realizowane na poszczególnych jednostkach lekcyjnych. Wykonują modele brył przestrzennych i tangramowe figury. Uczestniczą również w zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej gdzie rozwiązują interaktywny sprawdzian dla szóstoklasisty, przygotowują matematyczną prezentację multimedialną, poznają edytor równań w edytorze tekstowym Word i ciekawe programy multimedialne wspomagające naukę matematyki. Uczniowie ćwiczą spostrzegawczość i pamięć oraz poznają sztukę szybkiego liczenia.
     Ciekawym doświadczeniem dla naszych szóstoklasistów jest udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt. „Lepsza Szkoła” zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Głównym celem projektu jest badanie efektywności nauczania oraz rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej. Uczestnicy programu LEPSZEJ SZKOŁY rozwiązują specjalistyczne testy (2 sprawdziany) badające ich kompetencje i porównują wyniki swojej klasy z wynikami uczniów z całej Polski.

 

KOŁO TEATRALNE "SKRZAT"

opiekun - Hanna Maliszewska
            Dorota Tumalska

       Działamy od czternastu lat. Wystawiliśmy wiele ciekawych i interesujących inscenizacji teatralnych takich jak: "Ucz się, ucz", "Harry Potter i lekcja eliksirów", "Będzie Boże Narodzenie", "Witaj Mikołaju".  Dekoracje, stroje i rekwizyty przygotowujemy wraz z rodzicami. Nasze przedstawienia są wesołe, kolorowe, nie brakuje w nich śpiewu i tańca. Wspaniale bawimy się na nich wspólnie z widownią.

 

KOŁO HISTORYCZNE

 

                 opiekun - J. Łagodzińska
                                      

      Na zajęcia koła historycznego uczęszczają uczniowie klas V. Głównym celem jest rozwijanie zainteresowań historią ze szczególnym uwzględnieniem historii własnego regionu. Uczniowie będą przygotowywać się do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Krąg" oraz gminnego konkursu o Unii Europejskiej.

 

KOŁO TANECZNE

      
opiekunowie - M. Martynowska,
          P. Bogiel

 

       Zespół tworzą uczniowie z klas młodszych naszej szkoły. Dzieci przygotowują tańce ludowe z podkładem muzycznym i choreografią. Podczas spotkań poznają ludowy folklor z całego kraju. 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      
opiekun - M. Petera

 

     Na spotkaniach dzieci poznają kulturę krajów anglojęzycznych, styl życia, zwyczaje i tradycje współczesnych Brytyjczyków. Uczniowie mają także okazję doskonalić umiejętności językowe z zakresu czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu i pisania. Pogłębiają również swoją wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Przygotowują się  do Ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego MULTITEST.

 

KOŁO ORTOGRAFICZNE

opiekun - G. Tomasik
                        H. Maliszewska

                                        „Sama wiedza nie wystarczy,
                                                             trzeba jeszcze umieć ją stosować”
                                                                                    
Johann Wolfgang von Goethe

Zajęcia koła ortograficznego „Łamigłówki mądrej główki” prowadzone są dla uczniów klas Ia, II i III. Obejmują jedną godzinę  w tygodniu. Dzieci młodsze doskonalą elementy ćwiczeń graficznych, dokonują analizy i syntezy wyrazów oraz podziału na sylaby, utrwalają znajomość liter, zasady poprawnej pisowni wyrazów i zdań.
          Głównym celem zajęć dla ucz. kl. II i III jest doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy. Zajęcia opierają się na połączeniu nauki z ciekawymi formami zabawy poprzez różnorodne ćwiczenia oraz gry dydaktyczne ułatwiające zapamiętanie prawidłowej pisowni, rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek, łamigłówek, plątaninek, uzupełnianie kolorowanek czy wierszyków ortograficznych. Uczniowie  korzystają ze słowników oraz programów komputerowych celem sprawdzania poprawnej pisowni. Miła atmosfera sprawia, iż uczniowie licznie uczestniczą w zajęciach koła i chętnie przygotowują się do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „ Jestem mistrzem ortografii” o zasięgu międzygminnym.

 

KOŁO INFORMATYCZNO - TECHNICZNE

      
opiekun - E. Golatowska

 

Podczas zajęć koła informatyczno-technicznego uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki oraz wprowadzani są w świat pojęć i umiejętności z dziedziny technologii informacyjnej i technicznej. Poznają tajniki edytora tekstowego Microsoft Word, pisząc wzory i symbole matematyczne w edytorze równań. Pogłębiają swoje umiejętności z obsługi programu Power Point, przeznaczonego do wykonywania prezentacji multimedialnych, przygotowując dowolną prezentację. Poznają także zasady obsługi programu Gimp 2.0 wykorzystywanego do obróbki zdjęć. Dzieci odbywają wirtualne podróże w sieci Internet wyszukując ciekawe informacje i zdjęcia. Zebrany materiał wykorzystujemy podczas wykonywania ściennych gazetek szkolnych.

 

KOŁO CZYTELNICZE

      
opiekun - J. Belka
                         

 

''Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała"

                                                                                               R.Stelle

      Mimo, że książki wydawane w ostatnich latach mają piękną szatę graficzną, są kolorowe, ładnie ilustrowane, to dzieci nie lubią czytać. Wciąż maleje zainteresowanie książką wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych.  Przy opracowaniu programu czytelniczego "W świecie bajek i baśni" przyświecało mi pytanie:, Co zrobić, żeby dzieci polubiły czytanie? W założeniu zajęć kółka jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębienia więzi między dzieckiem, a dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać czas.

Zajęcia kółka czytelniczego znacznie odbiegają od zajęć dydaktycznych. Wspólnie czytamy najciekawsze utwory literatury dziecięcej, dowiadujemy się, skąd biorą się książki, opowiadamy o naszych odkryciach czytelniczych, bawimy się i wykonujemy ciekawe prace plastyczne. Wykorzystane różne formy i metody wyzwalające ciekawość i aktywność, spontanicznie inspirujące do aktywności twórczej, dające radość, satysfakcję, pozytywne doświadczenie oraz wyzwalające własną inicjatywę dzieci. Głównym celem programu kółka czytelniczego "W świecie bajek i baśni" jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych. W efekcie działalności kółka uczniowie wzbogacają swój słownik, rozwijają zainteresowania czytelnicze, a biblioteka w przyszłości pozyska aktywnych czytelników.

 

KOŁO CZYTELNICZO - PLASTYCZNE

opiekun - M. Kasprzycka

        Kółko czytelniczo - plastyczne ma na celu budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi, przedstawienie fabuły książki w formie środków  artystycznych (wytwory plastyczne), rozwijanie zainteresowań, wzbogacenie języka, rozwijanie pamięci i wyobraźni, rozwijanie myślenia i koncentracji, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.
 

KOŁO BIBLIJNE

opiekun -  M. Antczak

       Koło biblijne  działa od września 2009 r. Zajęcia odbywają się co tydzień
w poniedziałki na 7 godzinie lekcyjnej. Do Koła Biblijnego należą uczniowie klasy piątej - 16 uczniów. W czasie zajęć wspólnie z uczniami omawiamy fragmenty Pisma świętego używając do tego celu różnych metod i środków dydaktycznych, takich jak: obrazy, krzyżówki, puzzle, testy luk itp. W tym roku szczególnie zajmujemy się Ewangelią
św. Mateusza, pod kątem konkursu biblijnego, którego tematem jest św. Mateusz
i jego Ewangelia. Uczniowie podczas takich zajęć pozalekcyjnych rozwijają swoje zainteresowania i uzupełniają wiedzę na temat Pisma świętego i swojej wiary.

 

KOŁO FOTOGRAFICZNE

opiekun - M. Golat

        Ideą koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Dzieci podczas zajęć będą nabywały umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijały zainteresowania kulturą i pięknem własnego regionu.
 

KOŁO PLASTYCZNE

opiekun -  M. Martynowska

        Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie. Wykonują prace posługując się różnymi technikami plastycznymi. Nabywają umiejętność organizowania sobie warsztatu plastyczne. Projektują i wykonują płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu.

 

ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE DLA KLAS 0 - III

opiekun - M. Golat

         Celem zajęć rekreacyjno - sportowych jest rozbudzenie zainteresowania uczniów sportem, rozwój umiejętności ruchowych, rozwój ogólnej sprawności fizycznej oraz przygotowanie uczniów do samodzielnej i zespołowej aktywności ruchowej.
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

 

opiekun -  M. Martynowska
    P. Bogiel

          Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach (dziewczęta, chłopcy) w godzinach popołudniowych na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie. Tematyka odbywających się spotkań jest bardzo różnorodna, skierowana głównie na doskonalenie elementów gier zespołowych, oraz rozwijanie indywidualnych umiejętności w dyscyplinach sportowych takich jak tenis stołowy, lekka atletyka.
Uczniowie biorący udział w zajęciach reprezentują naszą szkołę na turniejach i zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, gminy oraz powiatu.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA

 

opiekun - H. Maliszewska
    M. Golat

       W zajęciach uczestniczą dzieci na podstawie skierowania lekarskiego. Zapewniamy fachową opiekę oraz szeroki zakres środków korygowania wad postawy. Miła atmosfera podczas ćwiczeń sprawia, że dzieci chętnie przychodzą na gimnastykę korekcyjną.